Her Şey Bu Forum Da

  Serial Arşivi -- Dev Arşiv !!! -7-

  Paylaş

  SuSKuN
  Administratör-by
  Administratör-by

  Cinsiyet : Erkek

  Serial Arşivi -- Dev Arşiv !!! -7-

  Mesaj tarafından SuSKuN Bir Salı Mayıs 11 2010, 07:52

  *QAPlus v7.0 for Windows 95
  : s/n: 24C1911
  *QAPlus/FE v5.30
  : s/n: 12345-6789-0
  *QEMM 386 v7.03 and v7.04
  : 001-32H-72414
  *QEMM 386 v7.5
  : 010-17F-95293 or 011-17F-00009 or 017-17F-08319
  *QEMM 386 v7.52
  : 000-000-00009 or 213-07H-70123 or 213-07H-70123 or 133-42H-58856 or 123-70H-03217
  *QEMM 386 v7.52 (1)
  : 411-37H-52268 or 111-111-11149 or 101-02H-90990 or 000-252-47729
  *QEMM 386 v7.53
  : 001-32H-72414 or 010-17F-95293-0123
  *QEMM v7.00
  : s/n: 103-27E-53601 or s/n: 202-67E-80502 or s/n: 201-17E-80331
  *QEMM v7.00 (2)
  : s/n: 111-57E-13560 or s/n: 601-37E-53103 or s/n: 360-47E-51031
  *QEMM v7.03/v7.04
  : s/n: 001-32H-72414 or s/n: 111-62H-44044 or s/n: 300-22H-22444
  *QEMM v7.03/v7.04 (2)
  : s/n: 701-42H-02405 or s/n: 010-72H-11114 or s/n: 201-52H-62044 or s/n: 404-82H-62201
  *QEMM v7.03/v7.04 (3)
  : s/n: 224-92H-01208 or s/n: 110-12H-21112 or s/n: 114-22H-27356
  *QEMM v7.50
  : s/n: 010-17F-95293 or s/n: 011-17F-00009 or s/n: 017-17F-08319
  *QEMM v7.50 (2)
  : s/n: 103-22H-90808 or s/n: 102-UFO-08044 or s/n: 114-UFO-28256
  *QEMM v7.50 (3)
  : s/n: 300-UFO-80008 or s/n: 111-UFO-42244 or s/n: 500-UFO-01125 or s/n: 000-UFO-12303
  *QEMM v7.52
  : s/n: 000-000-00009 or s/n: 000-252-47729 or s/n: 001-17H-72414 or s/n: 101-02H-90990
  *QEMM v7.52 (2)
  : s/n: 111-111-11149 or s/n: 114-22H-28256 or s/n: 123-70H-03217 or s/n: 133-42H-58856
  *QEMM v7.52 (3)
  : s/n: 213-07H-70123 or s/n: 411-37H-52268
  *QEMM v7.53
  : s/n: 001-32H-72414 or s/n: 405-22H-00500 or s/n: 501-62H-72405
  *QEMM v7.53 (2)
  : s/n: 010-17F-95292 or s/n: 000-UFO-00009 or s/n: 050-UFO-11110 or s/n: 123-UFO-20001
  *QEMM v8.00
  : s/n: 000-18A-40708 or s/n: 444-999-23679 or s/n: 000-08A-04681
  *QEMM v8.00 (2)
  : s/n: 333-989-37938 or s/n: 999-081-01344 or s/n: 111-089-00457
  *QEMM v8.00 (3)
  : s/n: 221-189-57390 or s/n: 555-171-18618 or s/n: 777-777-11844 or s/n: 000-000-11971
  *QEMM v8.00 (4)
  : 000-18a-40708
  *Qemm v9.00+
  : s/n: 000-000-00009
  *QFront v?.??
  : name: The GuaRDiaN aNGeL bbs: G.!.$ s/n: 33-3333
  *QFront v?.?? (2)
  : name: TeLLeRBoP bbs: G.!.$ s/n: 22-1423 or name: You! bbs: G.!.$ s/n: 99-0002
  *QFront v?.?? (3)
  : name: Me! bbs: G.!.$ s/n: 01-0001 or name: Xxx! bbs: G.!.$ s/n: 52-1993
  *QFront v?.?? (4)
  : name: NoBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 36-6219 or name: SoMeBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 99-4765
  *QFront v?.?? (5)
  : name: 2U! bbs: G.!.$ s/n: 12-0012 or name: 4U! bbs: G.!.$ s/n: 39-3721
  *Qmodem
  : name: Batmans/n: 62758 or name: --- s/n: 40063 or name: Huh? s/n: 43644
  *Qmodem (2)
  : name: XXX s/n: 3078 or name: *** s/n: 64173 or name: Who? s/n: 45834
  *Qmodem (3)
  : name: You s/n: 13006 or name: Nobody s/n: 34381 or name: Me s/n: 42646
  *QModem +v4.6 for Dos
  : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n:51672 or name: TeLLeRBoP s/n:29323
  *QModem +v4.6 for Dos (2)
  : name: You! s/n: 47305 or name: Me! s/n: 29594
  *QModem +v4.6 for Dos (3)
  : name: SoMeBoDy! s/n: 00306 or name: NoBoDy! s/n: 40249
  *QModem +v4.6 for Dos (4)
  : name: Xxx! s/n: 41727 or name: Huh?! s/n: 22201
  *QModem +v4.6 for Dos (5)
  : name: 2U! s/n: 19559 or name: 4U! s/n: 26524
  *Qmodem Pro v1.10 for Windows
  : s/n: 92-0069
  *Qmodem PRO v1.53
  : 66-3454
  *Qmodem Pro v1.53 for Dos
  : s/n: 66-3454 or s/n: 86-0001 or s/n: 90-1444 or s/n: 90-0892 or s/n: 90-0859
  *Qmodem Pro v2.0 for Win95
  : s/n: 569065 or s/n: 569069 or s/n: 57-17240 or s/n: 55-8355 or s/n: 92-0069
  *QModem v4.6 for Dos
  : name: The GuaRDiaN aNGeLs/n
  *QmodemPro for '95
  : 123-456-789
  *QPEG V1.4b
  : edit QPEG.REGline #1: oere - okwareline #2: 2C-D05940F512345678804704956DF1A2C4
  *QPEG V1.4b (1/1)
  : make textfile QPEG.REG
  *QPEG V1.4b (1/2)
  : line #1: oere - okwareline #2: 2C-D05940F512345678804704956DF1A2C4
  *QPV/386 1.6c
  : (edit QPEG.REG and put this file in yourroot/path but not in your Qpeg directory)
  *QPV/386 v1.6c (10)
  : line 1#: CERE- The GuaRDiaN aNGeL line 2#: 5F-717746491234567821690229DA8CD47B
  *QPV/386 v1.6c (11)
  : line 1#: 0FRE- 2U! line 2#: 29-E8734DC012345678B86D09A052089A31
  *QPV/386 v1.6c (2)
  : line 1#: 62RE- QPV/386 v1.6c line 2#: 40-E9D70E3D12345678B9C94A5D31BC1223
  *QPV/386 v1.6c (3)
  : line #1: F9RE- YOU! line 2#: 73-45EB9D1B1234567815F5D97B8FEB2446
  *QPV/386 v1.6c (4)
  : line #1: 74RE- Me! line 2#: 5E-8C2EB8E712345678DC30FC8736556F16
  *QPV/386 v1.6c (5)
  : line 1#: 76RE- NoBoDy! line 2#: 3D-CBD1D981123456789BCF9DE19AB27159
  *QPV/386 v1.6c (6)
  : line 1#: 36RE- SoMeBoDy! line 2#: 26-1C80618D123456784C9E25ED8D6C5423
  *QPV/386 v1.6c (7)
  : line 1#: E7RE- Xxx! line 2#: 94-7D971F31123456782D895B51B797A66C
  *QPV/386 v1.6c (Cool
  : line 1#: 45RE- Huh??! line 2#: 38-EC8F284B12345678BC916C2BF99F05BB
  *QPV/386 v1.6c (9)
  : line 1#: E0RE- TeLLeRBoP line 2#: CC-F555B64312345678A54BF22364B983ED
  *QREAD v2.1
  : name: Registered s/n: sWZNgrSmEbONAMYv
  *Qualitas DisPatch v1.0 for Windows
  : 100 3520 10180, 100 7610 30040
  *Quark Xpress 3.3x
  : XG-50002863
  *Quark Xpress SXetch Pad (mac)
  : 63AC-DAF4-5CBD-AB98
  *Quark Xpress v3.3 with EFI
  : WX-12572277
  *Quark Xpress v3.31 for Windows
  : WX-12572277 or WX12890208
  *QuarkExpress v3.31 for Windows
  : s/n: WX-12572277 or s/n: WX12890208
  *Quarterdeck CleanSweep v1.0
  : s/n: 000-05C-00009 or s/n: 111-15C-11112 or s/n: 222-25C-22225
  *Quarterdeck CleanSweep v1.0 (2)
  : s/n: 333-35C-33338 or s/n: 444-45C-44441 or s/n: 555-55C-55554 or s/n: 666-65C-66667
  *Quarterdeck CleanSweep v1.0 (3)
  : s/n: 777-75C-77770 or s/n: 888-85C-88883 or s/n: 999-95C-99996
  *Quarterdeck CleanSweep v2.0
  : s/n: 000-06C-00009 or s/n: 111-16C-11112 or s/n: 222-26C-22225
  *Quarterdeck CleanSweep v2.0 (2)
  : s/n: 333-36C-33338 or s/n: 444-46C-44441 or s/n: 555-56C-55554
  *Quarterdeck CleanSweep v2.0 (3)
  : s/n: 666-66C-66667 or s/n: 777-76C-77770 or s/n: 888-86C-88883 or s/n: 999-96C-99996
  *Quarterdeck CleanSweep v3.0
  : s/n: 000-19C-00009 or s/n: 111-19C-11112 or s/n: 222-19C-22225
  *Quarterdeck CleanSweep v3.0 (2)
  : s/n: 333-19C-33338 or s/n: 444-19C-44441 or s/n: 555-19C-55554
  *Quarterdeck CleanSweep v3.0 (3)
  : s/n: 666-19C-66667 or s/n: 777-19C-77770 or s/n: 888-19C-88883 or s/n: 999-19C-99996
  *Quarterdeck DESQview/X Motif Toolkit v2.0 Watcom
  : s/n: 000-0BY-00009 or s/n: 111-1BY-11112 or s/n: 222-2BY-22225
  *Quarterdeck DESQview/X Motif Toolkit v2.0 Watcom (2)
  : s/n: 333-3BY-33338 or s/n: 444-4BY-44441 or s/n: 555-5BY-55554
  *Quarterdeck DESQview/X Motif Toolkit v2.0 Watcom (3)
  : s/n: 666-6BY-66667 or s/n: 777-7BY-77770 or s/n: 888-8BY-88883 or s/n: 999-9BY-99996
  *Quarterdeck DESQview/X Motif WM v2.0 Metaware
  : s/n: 000-0AY-00009 or s/n: 111-1AY-11112 or s/n: 222-2AY-22225
  *Quarterdeck DESQview/X Motif WM v2.0 Metaware (2)
  : s/n: 333-3AY-33338 or s/n: 444-4AY-44441 or s/n: 555-5AY-55554
  *Quarterdeck DESQview/X Motif WM v2.0 Metaware (3)
  : s/n: 666-6AY-66667 or s/n: 777-7AY-77770 or s/n: 888-8AY-88883 or s/n: 999-9AY-99996
  *Quarterdeck DESQview/x v2.1
  : s/n: 000-06X-00009 or s/n: 111-16X-11112 or s/n: 222-26X-22225
  *Quarterdeck DESQview/x v2.1 (2)
  : s/n: 333-36X-33338 or s/n: 444-46X-44441 or s/n: 555-56X-55554
  *Quarterdeck DESQview/x v2.1 (3)
  : s/n: 666-66X-66667 or s/n: 777-76X-77770 or s/n: 888-86X-88883 or s/n: 999-96X-99996
  *Quarterdeck Expertise 32-bit
  : s/n: 000-08F-00009 or s/n: 050-18F-05009 or s/n: 203-28F-00004
  *Quarterdeck Expertise 32-bit (2)
  : s/n: 102-38F-20202 or s/n: 600-48F-10002 or s/n: 995-58F-07054
  *Quarterdeck Expertise 32-bit (3)
  : s/n: 010-68F-28201 or s/n: 223-78F-27076 or s/n: 048-88F-40638 or s/n: 323-98F-63318
  *Quarterdeck InternetSuite Majid
  : s/n: 000-08M-00009 or s/n: 050-18M-05009 or s/n: 203-28M-00004
  *Quarterdeck InternetSuite Majid (2)
  : s/n: 102-38M-20202 or s/n: 600-48M-10002 or s/n: 995-58M-07054 or s/n: 010-68M-28201
  *Quarterdeck InternetSuite Majid (3)
  : s/n: 223-78M-27076 or s/n: 048-88M-40638 or s/n: 323-98M-63318
  *Quarterdeck InternetSuite v1.0 for Windows
  : s/n: 000-07J-00009 or s/n: 050-17J-05009 or s/n: 203-27J-00004
  *Quarterdeck InternetSuite v1.0 for Windows (2)
  : s/n: 102-37J-20202 or s/n: 600-47J-10002 or s/n: 995-57J-07054 or s/n: 010-67J-28201
  *Quarterdeck InternetSuite v1.0 for Windows (3)
  : s/n: 223-77J-27076 or s/n: 048-87J-40638 or s/n: 323-97J-63318
  *Quarterdeck InternetSuite v2.0 for Windows
  : s/n: 000-08P-00009 or s/n: 050-18P-05009 or s/n: 203-28P-00004
  *Quarterdeck InternetSuite v2.0 for Windows (2)
  : s/n: 102-38P-20202 or s/n: 600-48P-10002 or s/n: 995-58P-07054
  *Quarterdeck InternetSuite v2.0 for Windows (3)
  : s/n: 010-68P-28201 or s/n: 223-78P-27076 or s/n: 048-88P-40638 or s/n: 323-98P-63318
  *Quarterdeck MagnaRAM v2.0
  : s/n: 122-28B-66138 or s/n: 000-17G-00009 or s/n: 111-17G-11112
  *Quarterdeck MagnaRAM v2.0 (2)
  : s/n: 222-17G-22225 or s/n: 333-17G-33338 or s/n: 444-17G-44441 or s/n: 555-17G-55554
  *Quarterdeck MagnaRAM v2.0 (3)
  : s/n: 666-17G-66667 or s/n: 777-17G-77770 or s/n: 888-17G-88883 or s/n: 999-17G-99996
  *Quarterdeck MagnaRAM v3.0
  : s/n: 122-29G-66138 or s/n: 000-19G-00009 or s/n: 111-19G-11112
  *Quarterdeck MagnaRAM v3.0 (2)
  : s/n: 222-19G-22225 or s/n: 333-19G-33338 or s/n: 444-19G-44441 or s/n: 555-19G-55554
  *Quarterdeck MagnaRAM v3.0 (3)
  : s/n: 666-19G-66667 or s/n: 777-19G-77770 or s/n: 888-19G-88883 or s/n: 999-19G-99996
  *Quarterdeck Manifest v2.0
  : s/n: 000-08L-00009 or s/n: 111-18L-11112 or s/n: 222-28L-22225
  *Quarterdeck Manifest v2.0 (2)
  : s/n: 333-38L-33338 or s/n: 444-48L-44441 or s/n: 555-58L-55554 or s/n: 666-68L-66667
  *Quarterdeck Manifest v2.0 (3)
  : s/n: 777-78L-77770 or s/n: 888-88L-88883 or s/n: 999-98L-99996
  *Quarterdeck Mosaic v1.0 for Windows
  : s/n: 005-07H-97198 or s/n: 111-17H-00042 or s/n: 102-27H-11112
  *Quarterdeck Mosaic v1.0 for Windows (2)
  : s/n: 301-37H-10112 or s/n: 102-47H-08044 or s/n: 763-57H-92958
  *Quarterdeck Mosaic v1.0 for Windows (3)
  : s/n: 100-67H-22568 or s/n: 498-77H-93123 or s/n: 754-87H-14396 or s/n: 763-97H-92903
  *Quarterdeck Mosaic v2.0 for Windows
  : s/n: 005-08S-97198 or s/n: 111-18S-00042 or s/n: 102-28S-11112
  *Quarterdeck Mosaic v2.0 for Windows (2)
  : s/n: 301-38S-10112 or s/n: 102-48S-08044 or s/n: 763-58S-92958 or s/n: 100-68S-22568
  *Quarterdeck Mosaic v2.0 for Windows (3)
  : s/n: 498-78S-93123 or s/n: 754-88S-14396 or s/n: 763-98S-92903
  *Quarterdeck Quixote
  : s/n: 005-06K-97198 or s/n: 111-16K-00042 or s/n: 102-26K-11112
  *Quarterdeck Quixote (2)
  : s/n: 301-36K-10112 or s/n: 102-46K-08044 or s/n: 763-56K-92958 or s/n: 100-66K-22568
  *Quarterdeck Quixote (3)
  : s/n: 498-76K-93123 or s/n: 754-86K-14396 or s/n: 763-96K-92903
  *Quarterdeck Regenie v1.0 Standalone
  : s/n: 005-09E-97198 or s/n: 111-19E-00042 or s/n: 102-29E-11112
  *Quarterdeck Regenie v1.0 Standalone (2)
  : s/n: 301-39E-10112 or s/n: 102-49E-08044 or s/n: 763-59E-92958
  *Quarterdeck Regenie v1.0 Standalone (3)
  : s/n: 100-69E-22568 or s/n: 498-79E-93123 or s/n: 754-89E-14396 or s/n: 763-99E-92903
  *Quarterdeck SpeedyRom v1.0 for Win '95
  : 002-18T-55764
  *Quarterdeck TopRoyal
  : s/n: 005-07K-97198 or s/n: 111-17K-00042 or s/n: 102-27K-11112
  *Quarterdeck TopRoyal (2)
  : s/n: 301-37K-10112 or s/n: 102-47K-08044 or s/n: 763-57K-92958
  *Quarterdeck TopRoyal (3)
  : s/n: 100-67K-22568 or s/n: 498-77K-93123 or s/n: 754-87K-14396 or s/n: 763-97K-92903
  *Quarterdeck TotalWeb v1.0
  : s/n: 005-09B-97198 or s/n: 111-19B-00042 or s/n: 102-29B-11112
  *Quarterdeck TotalWeb v1.0 (2)
  : s/n: 301-39B-10112 or s/n: 102-49B-08044 or s/n: 763-59B-92958
  *Quarterdeck TotalWeb v1.0 (3)
  : s/n: 100-69B-22568 or s/n: 498-79B-93123 or s/n: 754-89B-14396 or s/n: 763-99B-92903
  *Quarterdeck WEB Star v2.0 for Windows 95
  : s/n: 000-08K-00009 or s/n: 505-18K-50509 or s/n: 505-28K-50509
  *Quarterdeck WEB Star v2.0 for Windows 95 (2)
  : s/n: 202-38K-22001 or s/n: 103-48K-08043 or s/n: 600-58K-48001
  *Quarterdeck WEB Star v2.0 for Windows 95 (3)
  : s/n: 481-68K-15929 or s/n: 995-78K-70054 or s/n: 601-88K-53103 or s/n: 700-98K-36303
  *Quarterdeck WEB Star v2.10 for Windows 95
  : s/n: 000-08Y-00009 or s/n: 505-18Y-50509 or s/n: 505-28Y-50509
  *Quarterdeck WEB Star v2.10 for Windows 95 (2)
  : s/n: 202-38Y-22001 or s/n: 103-48Y-08043 or s/n: 600-58Y-48001
  *Quarterdeck WEB Star v2.10 for Windows 95 (3)
  : s/n: 481-68Y-15929 or s/n: 995-78Y-70054 or s/n: 601-88Y-53103 or s/n: 700-98Y-36303
  *Quarterdeck WebAuthor v1.0
  : s/n: 000-17N-22546 or s/n: 010-17N-34354 or s/n: 141-17N-23459
  *Quarterdeck WebAuthor v1.0 (2)
  : s/n: 115-17N-53220 or s/n: 090-17N-22240 or s/n: 200-27N-72314
  *Quarterdeck WebAuthor v1.0 (3)
  : s/n: 500-17N-04433 or s/n: 090-07N-44318 or s/n: 116-07N-12378 or s/n: 999-27N-33330
  *Quarterdeck WebAuthor v2.0
  : s/n: 000-18N-22546 or s/n: 010-18N-34354 or s/n: 141-18N-23459
  *Quarterdeck WebAuthor v2.0 (2)
  : s/n: 115-18N-53220 or s/n: 090-18N-22240 or s/n: 200-28N-72314
  *Quarterdeck WebAuthor v2.0 (3)
  : s/n: 500-18N-04433 or s/n: 090-08N-44318 or s/n: 116-08N-12378 or s/n: 999-28N-33330
  *Quarterdeck WebCompass Personal
  : s/n: 000-08R-00009 or s/n: 300-18R-21111 or s/n: 201-28R-20004
  *Quarterdeck WebCompass Personal (2)
  : s/n: 400-38R-40001 or s/n: 301-48R-08440 or s/n: 114-58R-28256
  *Quarterdeck WebCompass Personal (3)
  : s/n: 222-68R-44401 or s/n: 442-78R-40801 or s/n: 406-88R-22711 or s/n: 805-98R-22066
  *Quarterdeck WebCompass Professional
  : s/n: 000-08J-00009 or s/n: 300-18J-21111 or s/n: 201-28J-20004
  *Quarterdeck WebCompass Professional (2)
  : s/n: 400-38J-40001 or s/n: 301-48J-08440 or s/n: 114-58J-28256
  *Quarterdeck WebCompass Professional (3)
  : s/n: 222-68J-44401 or s/n: 442-78J-40801 or s/n: 406-88J-22711 or s/n: 805-98J-22066
  *Quarterdeck WebServer for Windows
  : s/n: 000-07C-00009 or s/n: 300-17C-21111 or s/n: 201-27C-20004
  *Quarterdeck WebServer for Windows (2)
  : s/n: 400-37C-40001 or s/n: 301-47C-08440 or s/n: 114-57C-28256 or s/n: 222-67C-44401
  *Quarterdeck WebServer for Windows (3)
  : s/n: 442-77C-40801 or s/n: 406-87C-22711 or s/n: 805-97C-22066
  *Quarterdeck WebTalk 1.0 for Windows
  : s/n: 000-08D-00009 or s/n: 505-18D-50509 or s/n: 505-28D-50509
  *Quarterdeck WebTalk 1.0 for Windows (2)
  : s/n: 202-38D-22001 or s/n: 103-48D-08043 or s/n: 600-58D-48001 or s/n: 481-68D-15929
  *Quarterdeck WebTalk 1.0 for Windows (3)
  : s/n: 995-78D-70054 or s/n: 601-88D-53103 or s/n: 700-98D-36303
  *Quarterdeck WebTalk 1.0 MAC
  : s/n: 000-09F-00009 or s/n: 505-19F-50509 or s/n: 505-29F-50509
  *Quarterdeck WebTalk 1.0 MAC (2)
  : s/n: 202-39F-22001 or s/n: 103-49F-08043 or s/n: 600-59F-48001
  *Quarterdeck WebTalk 1.0 MAC (3)
  : s/n: 481-69F-15929 or s/n: 995-79F-70054 or s/n: 601-89F-53103 or s/n: 700-99F-36303
  *Quarterdeck WEBtALK 2nd Seat
  : s/n: 000-08H-00009 or s/n: 505-18H-50509 or s/n: 505-28H-50509
  *Quarterdeck WEBtALK 2nd Seat (2)
  : s/n: 202-38H-22001 or s/n: 103-48H-08043 or s/n: 600-58H-48001
  *Quarterdeck WEBtALK 2nd Seat (3)
  : s/n: 481-68H-15929 or s/n: 995-78H-70054 or s/n: 601-88H-53103 or s/n: 700-98H-36303
  *Quaterdeck CleanSweep 95
  : 004-16c-68867
  *Quaterdeck Internet Suite 1.0
  : 003-17j-55484
  *Quatro PRO v3.1
  : DA246D10323488
  *Quatro PRO v5.0 for Windows
  : 1F945C10098127 or IA935A10031893
  *Quattro Pro v2.0
  : s/n: DA245C10043771
  *Quattro Pro v3.1
  : s/n: DA246D10323488
  *Quattro Pro v4.0 for Dos
  : s/n: PA247B10254847
  *Quattro Pro v5.0 -Dutch- or NL
  : s/n: IA945C10033381
  *Quattro Pro v5.0 for Windows
  : s/n: 1F945C10098127 or s/n: IA935A10031893
  *Query for OS/2
  : s/n: 5622-118
  *Quick Books Pro for Win95/NT
  : s/n: 0261556419 or s/n: 1234567879
  *Quick Books v1.0 for Dos
  : s/n: 382.71.904
  *Quick Books v2.0 for Windows
  : s/n: 296-00-111
  *Quick Books v3.0 for Windows
  : s/n: 1000164598 or s/n: 1002571428
  *Quick Books Pro v5.0 for Win95/NT
  : s/n: 107-000-27636
  *Quick Menu III +v3.1b for Dos
  : pc s/n: 1157821GNIPPGS network s/n: 1157821BNNUKJN
  *Quick Menu III +v3.1b for Dos (02)
  : pc s/n: 0123456KIKGQOS network s/n: 0123456FIPLLRN
  *Quick Menu III +v3.1b for Dos (03)
  : pc s/n: 1234567MIMGSQS network s/n: 1234567HIRLNTN
  *Quick Menu III +v3.1b for Dos (04)
  : pc s/n: 2345678OIOGUSS network s/n: 2345678JITLPVN
  *Quick Menu III +v3.1b for Dos (05)
  : pc s/n: 3456789QIQGWUS network s/n: 3456789LIVLRXN
  *Quick Menu III +v3.1b for Dos (06)
  : pc s/n: 4567890ISIQOMS network s/n: 4567890DSNVJPN
  *Quick Menu III +v3.1b for Dos (07)
  : pc s/n: 5678901KSKQQES network s/n: 5678901FSPVLHN
  *Quick Menu III +v3.1b for Dos (08)
  : pc s/n: 6789012MSMQIGS network s/n: 6789012HSRVDJN
  *Quick Menu III +v3.1b for Dos (09)
  : pc s/n: 7890123OSOGKIS network s/n: 7890123JSTLFLN
  *Quick Menu III +v3.1b for Dos (10)
  : pc s/n: 8901234QSGGMKS network s/n: 8901234LSLLHNN
  *Quick Restart for Dos and Windows
  : s/n: 5747462262790A
  *Quick Restart v1.5 for Windows
  : s/n: 00617051QR1
  *Quick Time v2.0 for Windows
  : s/n: 040904E4
  *Quick View Plus! v3.0 or 3.0.3 for Win95
  : s/n: QVP0036131002
  *QuickBooks 3.0 (mac)
  : 100-284-7950
  *QuickBooks Pro 3.1 (mac)
  : 1000 816 361
  *QuicKeys II 3.01 (mac)
  : 1057081LHB
  *QuickFlix!(mac)
  : F1009383-0045
  *QuickFormat (mac)
  : QF!DD45FPDACC16LS
  *QuickMail 2.2 (mac)
  : 40866
  *QuickSANE 1.0 (mac)
  : QS-9133700
  *Quixote
  : s/n: 000-16K-00009
  *QV (Picture viewer)
  : name:Crack da WareZ s/n:32000
  *Quick View Plus v3.0
  : s/n: QVP0036131007


  *R & R Report Writer v6.0 for Windows
  : s/n: 65793
  *R & R Report Writer v6.5 for Windows
  : s/n: RRW6-481169
  *Rad van Fortuin (RVF)
  : name: Leontine Ruiters s/n: EADD-ADFD-BBA6-575512
  *RagTime v3.0
  : s/n: 6601120 Production Number: 8739401
  *RAM Disk Saver 2.0 (mac)
  : 158100157
  *RAMexam
  : s/n: 5432189569
  *RAMexam v7.01
  : s/n: 90060814060
  *RaNews v?.??
  : name: The GuaRDiaN aNGeL bbs: G.!.$ s/n: 3F9F865A9DB1 Phone: 031+00000000000
  *RaNews v?.?? (02)
  : name: TeLLeRBoP bbs: G.!.$ s/n: 3F9F26182066 Phone: 031+00000000000
  *RaNews v?.?? (03)
  : name: 2U! bbs: G.!.$ s/n: 3F9F9A52A911 Phone: 031+00000000000
  *RaNews v?.?? (04)
  : name: 4U! bbs: G.!.$ s/n: 3F9F9C54AB13 Phone: 031+00000000000
  *RaNews v?.?? (05)
  : name: Xxx! bbs: G.!.$ s/n: 3F9FA5E9A0F4 Phone: 031+00000000000
  *RaNews v?.?? (06)
  : name: You! bbs: G.!.$ s/n: 3F9FCFBD919F Phone: 031+00000000000
  *RaNews v?.?? (07)
  : name: Me! bbs: G.!.$ s/n: 3F9F859D8B73 Phone: 031+00000000000
  *RaNews v?.?? (08)
  : name: Huh?! bbs: G.!.$ s/n: 3F9F6F2D49F7 Phone: 031+00000000000
  *RaNews v?.?? (09)
  : name: NoBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 3F9FEC429894 Phone: 031+00000000000
  *RaNews v?.?? (10)
  : name: SoMeBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 3F9F24140967 Phone: 031+00000000000
  *RaNews vx.xx
  : name: The GuaRDiaN aNGeLbbs/ G.!.$s/n: 3F9F865A9DB1Phone: 031+00000000000
  *RapidTrak (mac)
  : 600001201
  *RaR Archiver v1.54+ for Dos
  : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: E478F2CB98B7521995 or name: TeLLeRBoP s/n: 79D32A7FDEC3721
  *RaR Archiver v1.54+ for Dos (2)
  : name: !YOU! s/n: A9BC77E742FBCA1995 or name: Huh??! s/n: DBC5B1C421E9281995
  *RaR Archiver v1.54+ for Dos (3)
  : name: -=+A+=- s/n: C7D0B6E93115FD1995 or name: SoMeBoDy! s/n: 485F619CCD2D2C1995
  *RaR Archiver v1.54+ for Dos (4)
  : name: NoBoDy s/n: 5FCAF228CFCBB81995 or name: Woody! s/n: 94688872D96A621995
  *RaR Archiver v1.54+ for Dos (5)
  : name: Who Else! s/n: ECCA0DFB87E6671995 or name: GooFy! s/n: A45ABA40B3DE701995
  *RAR 2.00 Final release for DOS et WINRAR 2.00
  : name: 01-registered s/n: C4BF18BBEB
  *RAS Professional v0.41 for Windows 95
  : user name: DjPaul uCF authority key: 194361
  *Ray Dream Designer v3.1.3
  : DW-313-1-9424-34021 or DW-313-1-8686-4776 or DW-313-1-1610-26598
  *Ray Dream Designer v3.x
  : DW-313-1-8686-4776
  *Ray Dream Designer v4.0
  : s/n: DW-410-1-1270-31249
  *Ray Dream Studio
  : s/n: 410-2865-7667
  *Ray Dream Studio v4.0
  : SM-00000-0-1-54633
  *Ray Dream Studio v4.0 for Win95/NT
  : s/n: SW-400-0-1026-46336 or s/n: SW-400-1-4268-6394
  *RayDream Designer 3.1.1 (mac)
  : RD-301-1-2116-14832
  *RBase v3.1b
  : s/n: 4650988
  *Reachout remote control PRO v4.04 for DOS and Windows
  : 000688192
  *ReachOut Remote Control Pro-Edition v4.04 for Dos/Windows
  : s/n: 000646264 or s/n: 000688192
  *ReachOut Remote Control v5.0 for Dos and Windows
  : s/n: 1031-1100-0000-0000 or s/n: 1031-4010-0000-0000 or s/n: 1031-0130-0000-0000
  *ReachOut Remote Control v5.0 for Dos and Windows (2)
  : s/n: 1031-0830-0000-0000 or s/n: 1031-3040-0000-0000 or s/n: 1031-5950-0000-0000
  *ReachOut Remote Control v5.0 for Dos and Windows (3)
  : s/n: 1031-8680-0000-0000 or s/n: 1031-2070-0000-0000 or s/n: 1031-4980-0000-0000
  *ReachOut Remote Control v5.0 for Dos and Windows (4)
  : s/n: 1019-0055-3363-0658
  *ReachOut v6.0 for Windows 95
  : s/n: 1031-0123-4567-8934
  *ReadySetGrow! 1.0 (mac)
  : 20475
  *Real Audio Plus v3.0
  : s/n: 0094-32-4766
  *Real Estate Software Analysis for Dos
  : name: TANYA P. MOSES s/n: 96031701
  *Realmz 2.0 (mac)
  : s/n:11603111 RCs/n:7252020
  *Realmz Assault on Giant Mountain (mac)
  : 0000017663 Doom
  *Rebecca
  : name: (your name) email: (your email) s/n: 0012-3437-A102
  *Recognita GO-CR v2.1
  : s/n: UI23C2029043
  *Recognita Plus v1.0 for Windows
  : s/n: A46AW422604388
  *Recognita Plus v1.25 for Windows
  : s/n: A46IW422685241
  *Recognita v1.0 for Windows
  : A46AW422604388
  *Red Dragon Casino v1.1b
  : s/n: ZW0275
  *Reflection 4 v5.0
  : s/n: BBJR0500001481599
  *Reflection Sweet for X v5.0
  : s/n: 001487272
  *Reflection X v4.0
  : s/n: WXP400L005847
  *Registered Version
  : s/n: 609314894
  *Regognita GO-CR v2.1
  : UI23C2029043
  *Remote acces
  : sysop: batmanbbs:s/n: RFB7B1EF04CDD90AAC0045
  *Remote Access Pro +v2.02
  : s/n: PFA3B7DE8FCDD90AAC0000 or s/n: PFB36AA3E5CDD90AAC0010 or s/n: PFE5DF01EBCDD90AAC002
  *Remote Access Pro +v2.02 (2)
  : s/n: PFFBD9F4B3CDD90AAC0030 or s/n: PFC7DB1B8BCDD90AAC0040 or s/n: PFB7B1EF04CDD90AAC004
  *Remote Access Pro +v2.02 (3)
  : s/n: PFCAB17685CDD90AAC0050 or s/n: PF9161BC0DCDD90AAC0060 or s/n: PF8F674955CDD90AAC007
  *Remote Access Pro +v2.02 (4)
  : s/n: PF6C03909ECDD90AAC0080
  *Remote Access Pro v2.02
  : PFB7B1EF04CDD90AAC0045
  *Remote Access Pro v2.02 (250 nodes)
  : s/n: PF026549CB0002319A0045
  *Remove-IT v1.0 for Windows
  : s/n: 10022814
  *Remove-IT v2.0 for Windows 95
  : s/n: 20154774 or s/n: 20153530 or s/n: 20150941
  *Remove-IT v2.0 for Windows 95 (2)
  : s/n: 20148045 or s/n: 20135685 or s/n: 20225212
  *Remove-IT v3.0 for Win95
  : s/n: 20331296 or s/n: 20353775 or s/n: 20331296
  *Rems Property Manager 500 v3.0
  : s/n: 92336 1/2
  *Render Studio 3D for Windows
  : User Name: DoH!RuLeZ! Company Name: HeLLAND iNC. s/n #: 17 Verification #:863528
  *Render Studio 3D for Windows (2)
  : User Name: DoH!RuLeZ! Company Name: HeLLAND iNC. s/n #: 27 Verification #:863547
  *Renderman 5.5 (mac)
  : 3273071853
  *Renderman for Windows
  : 1114897156
  *RenderMan from Pixar for Windows
  : s/n: 1114897156
  *Replica 1.0 (mac)
  : RPM-0010-0342-38QD
  *Retrospect Remote (mac)
  : 426-194-0387
  *Right Fax v4.02 for OS/2
  : region: RFS1 s/n: SNR055369
  *RightWriter (mac)
  : TGMC 113695
  *Rio v6.21
  : s/n: 205521
  *RIPterm Pro v2.00.01
  : name: Jabberwocky s/n: TPD0-E9C8-DK31-A6A1
  *RoadTech v1.0
  : s/n: A5-171754
  *RoboComm Vga BBS-Board
  : name: Scott Parsell s/n: 91683846992076418530629133404918614429
  *Rock & Bach Studio v1.0
  : s/n: 0247942
  *Rosenthal Uninstall v4
  : s/n: DE6Dname: MaRooN
  *Route 66 1.5 (mac)
  : 28JSSV4559813 Application
  *Route 66 for Windows
  : 28424XVMH0333
  *RouTe 66 v1.0 for Windows
  : program s/n: 28424XVMH0355 benelux.map s/n: 2316FSFE74625
  *RouTe 66 v1.0 for Windows (2)
  : program s/n: 28424XVMH0335 benelux.map s/n: 2316FSFE74626 europa.map s/n: 21848QSK47810
  *RouTe 66 v1.5 for Windows
  : program s/n: 2CDDJ76930000 benelux.map s/n: 180SEPN656641 europa.map s/n: 201857282SPQZ
  *Rude Dog On-Line Adventure
  : name: The GuaRDiaN aNGeL bbs: G.!.$ s/n: 351145 or name: TeLLeRBoP bbs: G.!.$ s/n: 12454
  *Rude Dog On-Line Adventure (2)
  : name: You! bbs: G.!.$ s/n: 68869 or name: Me! bbs: G.!.$ s/n: 16420
  *Rude Dog On-Line Adventure (3)
  : name: SoMeBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 170570 or name: NoBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 154625
  *Rude Dog On-Line Adventure (4)
  : name: Xxx! bbs: G.!.$ s/n: 39136 or name: 2U! bbs: G.!.$ s/n: 42863
  *Rude Dog On-Line Adventure (5)
  : name: 4U! bbs: G.!.$ s/n: 42133 or name: [-NH-] bbs: G.!.$ s/n: 135236
  *RumBa APPC v2.1
  : s/n: 00997290
  *RumBa for the InterNet v1.0 for Windows
  : s/n: 00955877
  *Rumba Mainframe Connect v4.0 (4 node)
  : 00491097
  *RumBa MainFrame Connection v4.0 (4 node license)
  : s/n: 00491097


  *Sage Sterling v3.11 for Windows
  : Main Program s/n: FH10000 or Main Program s/n: ECNCFRC
  *Sage Sterling v3.11 for Windows (2)
  : Bureau Details s/n: BA10001 or Bureau Details s/n: WGPWBFE
  *Satellite 3D 1.5 (mac)
  : 420491
  *ScanPrep Pro 2.0.2 (mac)
  : IXP-61082016-BK4
  *ScanTastic 4.0 (mac)
  : STPS4-1435174855
  *Schedule It +v2.30 for OS/2
  : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 7587918 or name: TeLLeRBoP s/n: 552015
  *Schedule It +v2.30 for OS/2 (2)
  : name: Me! s/n: 5670 or name: You! s/n: 20328
  *Schedule It +v2.30 for OS/2 (3)
  : name: 2U! s/n: 5760 or name: 4U! s/n: 5796
  *Schedule It +v2.30 for OS/2 (4)
  : name: SoMeBoDy! s/n: 492399 or name: NoBoDy! s/n: 181986
  *Schedule It +v2.30 for OS/2 (5)
  : name: Xxx! s/n: 21160 or name: Dark Wing s/n: 518805
  *Schedule It +v2.30 for OS/2 (6)
  : name: DOH Enterprises s/n: 4109850
  *Schedule It v2.30 for OS/2
  : name: The GuaRDiaN aNGeLs/n: 7587918
  *Schedule It! for Win95
  : s/n: DOD666-100000000
  *SciTech Display Doctor v5.2
  : Name: Misha [UCF] s/n: 0123456CB3084CB56789
  *Scitech Display Doctor V5.3
  : name: John Scrivner Code: 82091-5F4F35C4-33145
  *SCO Open Server v4.21
  : s/n: 2BF016051 key: UQQFGHCD
  *SCO Open Systems Networks v3.0.0 (16 users)
  : s/n: 2BB004565 key: arbvbtda
  *SCO Unix NFS v1.1.0
  : s/n: ING000045 key: JQQBRMYC
  *Screen Scapes for Windows
  : s/n: 10SSW004238A
  *Screenario v1.1
  : name: (anything you like) code: CD328377
  *ScreenReady 1.0 (mac)
  : 67-1008-303415606
  *ScreenSaver v2.4 for OS/2
  : (SSAVER.EXE -R) s/n: 54163561 name: The GuaRDiaN aNGeL
  *ScreenSaver v2.4 for OS/2 (2)
  : s/n: 78690961 name: Huh?! or s/n: 43463311 name: Nobody!
  *ScreenSaver v2.4 for OS/2 (3)
  : s/n: 77766417 name: Xxx! or s/n: 82886941 name: TeLLeRBoP
  *ScreenSaver v2.4 for OS/2 (4)
  : s/n: 74277152 name: You! or s/n: 69281578 name: Me!
  *ScreenSaver v2.4 for OS/2 (5)
  : s/n: 00764553 name: 2U! or s/n: 50519285 name: 4U!
  *ScreenSaver v2.4 for OS/2 (6)
  : s/n: 15027584 name: SoMeBoDy!
  *ScreenSaver v2.5 (OS/2)
  : s/n: 10438130
  *ScreenShot 2.0.1 (mac)
  : 2020000000078
  *Scroll-It v2.0
  : (Scrollit 200 /n= /k=) name: MarQuiS_De_SoiRee s/n: 2A364A58
  *Scroll-It v2.0 (2)
  : name: MarQuiS_De_SoiRee s/n: 523183FA or name: ********** s/n: 23936f43
  *Sculpt 3D (mac)
  : 101164
  *SeaHaven Towers v2.20 for OS/2
  : s/n: 155-23-81045
  *Second-Friend v5.0
  : s/n: TR5012853
  *Secret Agent v1.12
  : Name: tHATDUDEComp: PC'96 Reg: 2227252387
  *SecureIT-32 3.7
  : CCJI-M380054
  *Seize The Day
  : s/n:9312M00014 Key:Q1B9J
  *Select Time v2.0
  : s/n: W894S91K4
  *Semware Editor Prerelease
  : 3001005027
  *Sensible Grammar
  : 103855 119303
  *SER Green Screen/Power Saver
  : s/n: SKY797128
  *Serif PagePlus Intro 95
  : s/n: 784146
  *Server dat v4.0 program manager
  : 301062
  *ServerDat v4.0 Program Manager
  : s/n: 301062
  *SF v4.0
  : s/n: 100-0002792-334101
  *Shader Detective 1.3 (mac)
  : 188877
  *ShaDow LogIn v1.2b
  : name: Batman s/n: 889529803 or name: XXX s/n: 1035328419
  *ShaDow LogIn v1.2b (2)
  : name: You s/n: 1270192541 or name: Me s/n: 144901579
  *ShaDow LogIn v1.2b (3)
  : name: Nobody s/n: 792928221 or name: Somebody s/n: 169621667
  *ShaDow LogIn v1.2b (4)
  : name: Who? s/n: 1160366645 or name: *** s/n: 1388103389
  *ShadowLAN (mac)
  : 'Paris' allows 5 users to connect.
  *SharkWare PIM
  : s/n: SW1001072281
  *ShellWizard 2.0 Pro
  : name: SHELLWIZARDs/n: 90475
  *ShellWizard 95
  : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 53243 or name: TeLLeRBoP s/n: 16423
  *ShellWizard 95 (2)
  : name: Me! s/n: 1683 or name: You! s/n: 3379
  *ShellWizard 95 (3)
  : name: 2U! s/n: 1767 or name: 4U! s/n: 1775
  *ShellWizard 95 (4)
  : name: SoMeBoDy! s/n: 14803 or name: NoBoDy! s/n: 9311
  *ShellWizard 95 (5)
  : name: Xxx! s/n: 3531 or name: ED!SON s/n: 7523
  *ShellWizard 95 v1.7
  : name: SHELLWIZARDs/n: 58375
  *ShellWizard v2.0 Pro
  : name: THE RIDDLER [UCF/XFORCE] s/n: 419783
  *Shez (all versions) 1
  : CDCE1357123142 or CDCE1357297070
  *Shez (all versions) 2
  : CDCE1357143180 or CDCE1357239052
  *Shez (all versions) 3
  : CDCE1357257182 or CDCE1357264461
  *Shez (all versions) 4
  : CDCE1357327302 or CDCE1357389753
  *Shez (all versions) 5
  : CDCE1357641392 or CDCE1357762662
  *Shez +v10.9
  : s/n: CDCE1357017562 or s/n: CDCE1357123142 or s/n: CDCE1357143180
  *Shez +v10.9 (2)
  : s/n: CDCE1357239052 or s/n: CDCE1357257182 or s/n: CDCE1357264461
  *Shez +v10.9 (3)
  : s/n: CDCE1357297070 or s/n: CDCE1357327032 or s/n: CDCE1357333332
  *Shez +v10.9 (4)
  : s/n: CDCE1357641392 or S/N: CDCE1357044731
  *Shez v10.9
  : CDCE1357017562 or CDCE1357123142
  *Showplace (mac)
  : 1950469700
  *SideBar v1.01 for Windows
  : s/n: 000-19T-83189 or s/n: 010-19T-95293 or s/n: 102-19T-00006
  *SideBar v1.01 for Windows (2)
  : s/n: 844-19T-10200 or s/n: 800-19T-10244 or s/n: 404-19T-12224
  *SideBar v1.01 for Windows (3)
  : s/n: 102-19T-30102 or s/n: 777-19T-71000 or s/n: 900-19T-50505
  *SideBar v1.01 for Windows (4)
  : s/n: 405-19T-50005
  *SideKick v2.0 for Windows
  : s/n: ??-?Huh? s/n: 32-4644
  *Signpost 1.2FAT (mac)
  : App-284396555EUGG
  *SignPost Europe Map 1.0 (mac)
  : 2349ETDC92898
  *SignPost USA Map 1.2 (mac)
  : USA-251CFUD686155
  *SilVer Wolf DeskTop v1.0 for Windows
  : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 729539052 or name: TeLLeRBoP s/n: 539962826
  *SilVer Wolf DeskTop v1.0 for Windows (2)
  : name: You! s/n: 362577354 or name: Me! s/n: 359988682
  *SilVer Wolf DeskTop v1.0 for Windows (3)
  : name: SoMeBoDy! s/n: 498867658 or name: NoBoDy! s/n: 393219530
  *SilVer Wolf DeskTop v1.0 for Windows (4)
  : name: Huh?! s/n: 361192906 or name: Xxx! s/n: 362696138
  *SilVer Wolf DeskTop v1.0 for Windows (5)
  : name: 2U! s/n: 359747018 or name: 4U! s/n: 359755210
  *SilVer Wolf DeskTop v1.0 for Windows (6)
  : name: Jimmy Jamez s/n: 208240074
  *SilVer Xpress Mail v5.03
  : name: The GuarDiaN aNGeL s/n: C97048B2 or name: TeLLeRBoP s/n: E8004CBB
  *SilVer Xpress Mail v5.03 (2)
  : name: You! s/n: E3BB339B or name: Me! s/n: 729F7238
  *SilVer Xpress Mail v5.03 (3)
  : name: SoMeBoDy! s/n: 65EA5343 or name: NoBoDy! s/n: 608CC938
  *SilVer Xpress Mail v5.03 (4)
  : name: Xxx! s/n: 4D12FBDB or name: Huh?! s/n: 9F072218
  *SilVer Xpress Mail v5.03 (5)
  : name: 2U! s/n: 36692C75 or name: 4U! s/n: C174018A
  *Silverlining (mac)
  : please (use on 2nd attempt)
  *Simpson Screen Saver for Windows
  : KAW-64331-1262 or ZQW-35600-2587 or ZQW-33671-7329
  *Simpsons Screen Saver
  : s/n: AD3-00670-6681
  *Sins for Sirds v1.1 for Windows
  : s/n: 1371078
  *SIO v1.45 16 port version for OS/2
  : s/n: 10010205 name: JOSEPH URBAN
  *SitComm (mac)
  : SCxxxxx SRxxxxx
  *Site FX 1/2
  : User Name: Sean Williams Company Name : (Anything you Like)
  *Site FX 2/2
  : Expiry Date: (Leave Blank) Serial Number: 0HHA5EJJ5V9DDEJB999F
  *Site licence s/n
  : 8765468413464354654
  *SkatteProgram 94/95 v9.11
  : s/n: 62-046-123456
  *Sketch 2.0 (mac)
  : SMZMP22W2CD6CER
  *Sketcher 1.0 (mac)
  : 0400102LUA
  *SkullCheck v3.5
  : (edit SKULLCHK.KEY) line #9:
  *SkyGate/2 for OS/2
  : name: Computer Solutions Department s/n: 3667
  *SkyLight v3.0 for Windows
  : s/n: XXX-201258-BMAX or s/n: RS7933010140
  *SLMail 95
  : key=1 s/n: FED532B6
  *SLmail Version 2.0
  : s/n: 2451390788aCTIVATE kEY : 2FC9A1E6
  *Smart Desktop v1.01a for Windows
  : s/n: A941-10350257124-41 Uninstall p/w: Uninstall
  *Smart Sketch 95 for Win95
  : s/n: 124254 or s/n: 124524
  *SmartPage Direct v2.1 for Windows
  : s/n: GI2430240757
  *Smartpage v2.1 for Windows
  : GI2430240757
  *SmilerShell '95 v1.4
  : s/n: C2940903999
  *Smooth Editor +v2.1 for Dos and Windows
  : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 92.13.43.78.91.23. or name: TeLLeRBoP s/n: 78.98.58.05.92.
  *Smooth Editor +v2.1 for Dos and Windows (2)
  : name: You! s/n: 65.43.21.12.95.47. or name: Me! s/n: 12.34.56.89.94.30.
  *Smooth Editor +v2.1 for Dos and Windows (3)
  : name: SoMeBoDy! s/n: 12.34.56.05.92.78. or name: NoBoDy! s/n: 12.34.56.96.93.81.
  *Smooth Editor +v2.1 for Dos and Windows (4)
  : name: Xxx! s/n: 12.34.56.01.92.12. or name: Huh?! s/n: 12.34.56.96.97.23.
  *Smooth Editor +v2.1 for Dos and Windows (5)
  : name: 2U! s/n: 12.34.56.10.91.69. or name: 4U! s/n: 12.34.56.98.99.61.
  *Smooth Editor v0.99
  : name: Me s/n: 04.96.87.65.90.74. or name: --- s/n: 42.34.24.61.94.12.
  *Smooth editor v0.99 (02)
  : name: XXX s/n: 57.60.46.89.90.94. or name: Huh? s/n: 14.13.44.45.96.98.
  *Smooth editor v0.99 (03)
  : name: You s/n: 04.59.80.74.97.05. or name: *** s/n: 09.78.00.03.96.52.
  *Smooth editor v0.99 (04)
  : name: Me s/n: 04.96.87.65.90.74. or name: Who? s/n: 58.75.68.81.98.56.
  *Smooth editor v0.99 (05)
  : name: Nobody s/n: 23.54.23.85.96.90. or name: Somebodys/n: 23.45.56.10.99.49.
  *Smooth editor v1.02
  : name: Batmans/n: 07.60.36.98.97.85 orname: You! s/n: 65.43.21.12.95.47
  *Smooth editor v1.02 (02)
  : name: XXX s/n: 76.02.47.47.94.72 or name: *** s/n: 45.67.47.18.97.47
  *Smooth editor v1.02 (03)
  : name: You s/n: 98.67.97.78.91.67 or name: Who? s/n: 92.84.56.32.97.67
  *Smooth editor v1.02 (04)
  : name: Me s/n: 09.46.88.56.99.27 or name: Somebody s/n: 40.95.88.29.92.16
  *Smooth editor v1.02 (05)
  : name: Nobody s/n: 49.58.67.85.90.94
  *Smooth Editor v2.1 for Dos and Windows
  : name: The GuaRDiaN aNGeLs/n:92.13.43.78.91.23.
  *SnapGrafx v1.0 for Windows
  : s/n: 0901-0010-2844-6401
  *SnapMail 2.0 (mac)
  : ' -8E6C6183 10'
  *SnapShot/32 +v2.55 for Windows(95)
  : name: mARQUIS dE sOIR+E [mDS/uCF] s/n: 1677332196
  *SnapShot32 2.xx WIN95
  : s/n: 1677332196name: mARQUIS dE sOIR‚E [mDS/uCF]
  *Snatcher 1.0 (mac)
  : 104321
  *SndConverter Pro 2.2 (mac)
  : 065016413435 'Anonymous'
  *SNMPc v4.09 for Windows
  : s/n: 89821-80154-E6C41-8185B
  *SnooPer +v3.43 for Dos
  : s/n: S112-2311 or s/n: S112-0011 or s/n: S112-0021 or s/n: S112-0031
  *SnooPer +v3.43 for Dos (2)
  : s/n: S112-0051 or s/n: S112-0071 or s/n: S112-0111 or s/n: S112-0131
  *SnooPer +v3.43 for Dos (3)
  : s/n: S112-0171 or s/n: S112-0231
  *Snooper v3.30
  : s/n: S112-2331
  *Snoopy's ScreenSaver v1.0 for Windows
  : s/n: 110-JSVS-132720
  *Snoopy's Yearn to Learn (mac)
  : 304E1342E
  *Socrate's Shop: Anachronism's-R-US
  : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 1664783692 or name: TeLLeRBoP s/n: 4006623371
  *Socrate's Shop: Anachronism's-R-US (2)
  : name: Me! s/n: 0000022674 or name: You! s/n: 0000001889
  *Socrate's Shop: Anachronism's-R-US (3)
  : name: 2U! s/n: 0000000003 or name: SoMeBoDy! s/n: 1437125148
  *Socrate's Shop: Anachronism's-R-US (4)
  : name: NoBoDy! s/n: 0002158560 or name: Xxx! s/n: 0000000603
  *Socrate's Shop: Anachronism's-R-US (5)
  : name: BoyWonDer s/n: 1518851942 or name: Krynos s/n: 0498722112
  *SoftDesk Core v7.02 Unlocked
  : s/n: 07DCR3E 20337
  *SoftDesk Productivity Tools v7.02
  : s/n: 07DPP3E 20333
  *SoftDesk v12.12
  : s/n: 12 DS3B 30658
  *SoftIce/NT 1.0
  : s/n: 3000-9147F5-77
  *SoftLine Pay CD
  : s/n: DFGD SCFE PQE EWX
  *SoftNode (mac)
  : Pwd/'3ubgr065j1w1
  ikkt51borw1' s/n:'ND-39003394/001'
  *SoftPC Pro 3.1 (mac)
  : s/n:PR-24004178/OO1 PW/rtu0j1m3tgt3
  *SoftPC Windows 2.0 (mac)
  : 2500-6666-2112-1492
  *Software Caroussel v6.02 / v6.03
  : s/n: 30230940
  *SoftwareFPU 3.0.2 (mac)
  : SFPU-302-XXXXXXX (x=any number)
  *Solaris v4.2 Operating System
  : s/n: DM0034621
  *Sony Hybrid CD-ROM 1.2 (mac)
  : HYB2-120-0-553B2B16
  *Sound Converter Pro 2.2 (mac)
  : 065016413435 'Anonymous'
  *Sound Forge v3.0 for Windows
  : s/n: 2KCUTN2Z
  *Sound Forge v3.0 for Windows 95
  : Serial Number: SFW309266944 Activation Key: LPBPGX97
  *Sound Forge v4.0
  : 100-0000999-068550
  *SoundEdit 16 1.x (mac)
  : SSM101-4604-1072-4078
  *SourCer v5.10
  : s/n: B309868-YTHT or s/n: B311312 or s/n: S321851-GPER
  *SourCer v6.05
  : s/n: SR309388-JYAX
  *SourCer v6.06
  : s/n: SB312295-HTER
  *SourCer v6.09
  : s/n: SR309518-RMYR
  *SourCer v6.51
  : s/n: SR322449-TAWE
  *Space Quest II (mac)
  : 112930000000000
  *Spanish Assistant 1.0 (mac)
  : M1102424 M1104116
  *Spectre 1.0 (mac)
  : LV8252W
  *Spectre Supreme 3.0 (mac)
  : LTS24QW
  *Spectre VR *CD-version* for Dos
  : s/n: 7WWD7JM3 Network s/n: BWRK29R8
  *Spectre VR 1.0 (mac)
  : MB7565LD
  *Spectrum analysis
  : 120-0001250-261207
  *Speedbeep 2.0.6 (mac)
  : PRETZEL 'To register Speed Beep, Cmd-Opt-Shf-Click on Title and "RoNertL"
  *SpeedyCD 1.2.4 (mac)
  : 02F614C99EB36FD8
  *SpeedyROM v1.0 for Windows 95
  : 000-08T-00009 or 111-18T-11112 or 222-28T-22225 or 333-38T-33338 or 444-48T-44441
  *SpeedyROM v1.0 for Windows 95 (2)
  : 555-58T-55554 or 666-68T-66667 or 777-78T-77770 or 888-88T-88883 or 999-98T-99996
  *Spin Doctor 1.0 (mac)
  : 703-221-0616
  *SpinRite v3.1
  : s/n: E0225808 or s/n: E0215318
  *Spiral (mac)
  : 000000
  *Spreadbase 1.01 (mac)
  : OSI-1-F-002-00105-100
  *Spry Internet Office Professional v4.1
  : s/n: OFC410PRO-EV00000269
  *SPSS v6.0 for Windows
  : s/n: 710808
  *SPSS v6.1 for Windows (PC Statistics)
  : s/n: 945639 or s/n: 945872
  *SPSS v7.0 for Windows
  : s/n: 32154 45672 56425 52143 42835 9621
  *SPSS/PC Statistics v6.1 for Windows
  : 945872
  *Spydir v1.5
  : Name: john smith Password: OOSJQLRUMS
  *Square One 3.0 (mac)
  : SQ3-00921-5991
  *Squizz 1.0f (mac)
  : 801652
  *St. Bernard Open File Manager for NetWare
  : s/n: OOBE-605A-0100-004A
  *Stack'Em +v3.1 for Dos
  : sysop: The GuaRDiaN aNGeL bbs: G.!.$ s/n: 203232 or sysop: TeLLeRBoP bbs: G.!.$ s/n: 149
  *Stack'Em +v3.1 for Dos (2)
  : sysop: You! bbs: G.!.$ s/n: 114912 or sysop: Me! bbs: G.!.$ s/n: 106200
  *Stack'Em +v3.1 for Dos (3)
  : sysop: 2U! bbs: G.!.$ s/n: 105408 or sysop: 4U! bbs: G.!.$ s/n: 105552
  *Stack'Em +v3.1 for Dos (4)
  : sysop: SoMeBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 146496 or sysop: NoBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 133104
  *Stack'Em +v3.1 for Dos (5)
  : sysop: Xxx! bbs: G.!.$ s/n: 115704 or sysop: byMMi bbs: G.!.$ s/n: 122888
  *Stack'Em v3.1 for Dos
  : sysop: The GuaRDiaN aNGeLbbs/ G.!.$s/n: 203232
  *StacKer v1.1 for Dos and OS/2
  : s/n: SI1FH361225
  *StacKer v4.0 for Dos and Windows
  : s/n: U40AA079658
  *Stacker v4.0 for DOS and Windows 2
  : SI1FH361225
  *StanFord Graphics v3.0B for Windows
  : s/n: 3000394
  *Star Trek for After Dark
  : KAW-64331-1262 or BSW-83011-2400
  *Stardate 1.0 (mac)
  : ESM-10379-8830
  *Stardate v1.0
  : s/n: LSW-83838-9710
  *Stardate v1.0 for Windows
  : LSW-83838-9710
  *Start Clean 1.2/Hot Corners
  : name:CracK Da WareZ s/n:2446-23506-1981-389
  *StartClean v1.2 for Windows
  : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 3088-29926-1673-333 or name: TeLLeRBoP s/n: 1660-15646-176
  *StartClean v1.2 for Windows (2)
  : name: Me! s/n: 528-4326-727-161 or name: You! s/n: 806-7106-727-161
  *StartClean v1.2 for Windows (3)
  : name: 2U! s/n: 442-3466-727-161 or name: 4U! s/n: 446-3506-727-161
  *StartClean v1.2 for Windows (4)
  : name: SoMeBoDy! s/n: 1648-15526-727-161 or name: NoBoDy! s/n: 1282-11866-727-161
  *StartClean v1.2 for Windows (5)
  : name: Xxx! s/n: 828-7326-727-161 or name: ED!SON s/n: 926-8306-1717-341
  *Startrek Screen Posters
  : s/n: SPW-06753-8181
  *Startrek:"The next generation" screen saver
  : BSW-35600-2587
  *Startrek:"The next generation" screen saver (2)
  : ZQW-33671-7329
  *StatusMac (mac)
  : (25 user) SMR25168
  *Stay Connected V1.1 & V1.2
  : Registrations Code: sc168v1igName: Anything. Company: Anything.
  *Stick-its v96.6.22
  : Reg: CYBERSTICKITS
  *StickIts v96.6.22
  : s/n: CYBERSTICKITS
  *Sticky Notes v1.5
  : s/n: EZ-436785547
  *StomPer +v3.05
  : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 00FFD2E3B88E09 or name: TeLLeRBoP s/n: 00FA7E8D73295D
  *StomPer +v3.05 (2)
  : name: Me! s/n: 00FA2739C72AB3 or name: You! s/n: 00FA70F0475508
  *StomPer +v3.05 (3)
  : name: 2U! s/n: 00FAC54647555D or name: 4U! s/n: 00FACE3DCFCC5E
  *StomPer +v3.05 (4)
  : name: SoMeBoDy! s/n: 00FA387DC87E09 or name: NoBoDy! s/n: 00FA95CB940808
  *StomPer +v3.05 (5)
  : name: Xxx! s/n: 00FACE3DAB9BB3 or name: CYBERPUNK s/n: 00FA70F07978B3
  *StomPer v2.3? for Dos
  : s/n: 199820ea40b109 name: MaRooN
  *Stomper v3.05
  : name: The GuaRDiaN aNGeLs/n: 00FFD2E3B88E09
  *StomPer v3.20 for Dos and Win95
  : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 87009402FFFFC4 or name: TeLLeRBoP s/n: 8700D602FFFFC8
  *StomPer v3.20 for Dos and Win95 (2)
  : name: Me! s/n: 8700C302FFFFC4 or name: You! s/n: 87002402FFFF65
  *StomPer v3.20 for Dos and Win95 (3)
  : name: 2U! s/n: 8700DD02FFFFA2 or name: 4U! s/n: 87009B02FFFFE1
  *StomPer v3.20 for Dos and Win95 (4)
  : name: SoMeBoDy! s/n: 87006602FFFF03 or name: NoBoDy! s/n: 87000B02FFFFE6
  *StomPer v3.20 for Dos and Win95 (5)
  : name: Xxx! s/n: 8700EA02FFFF91 or name: The Pharao s/n: 8700E302FFFFC5
  *StoRage Executive v2.0 for Windows NT
  : s/n: 0241980001010487
  *Strata Instant Replay 1.0 (mac)
  : I286243253831
  *Strata MediaPaint 1.0 (mac)
  : M12309000011
  *Strata Studio Pro (mac)
  : A156241377081
  *Strata Virtual 3D (mac)
  : V826243977191
  *Streamline 3.0 (mac)
  : SAW300R3113443-487
  *Streamliner v3.01
  : s/n: SBW3001100640-184
  *Street Wizard v5.0 for Windows
  : s/n: 24451FD
  *Streets on a Disk v6.0
  : s/n: ST40088
  *Streetwizard v5.0 for Windows
  : 24451FD
  *Strip Poker Pro
  : artworx
  *StS-Boerse v2.0
  : s/n: 53966 name: mARQUIS
  *STTNG: stardate for Windows
  : ESW-83838-9710
  *Studio 32 1.2 (mac)
  : 3006127841 vUnknown 3006003068
  *Studio 8 2.0 (mac)
  : 9248372456
  *Studio v1.0
  : s/n: 4682119240
  *StuffIt Deluxe 2.0x (mac)
  : A 81777
  *StuffIt Deluxe 3.0x (mac)
  : B13945
  *StuffIt Deluxe 3.5 (mac)
  : DLXB-793-050000
  *StuffIt Deluxe v1.01
  : s/n: A 09000
  *StuffIt Installer Maker (mac)
  : I347000001
  *StuffIt Lite 3.0x (mac)
  : L297000000
  *StuffIt SpaceSaver 3.5.1 (mac)
  : SPSB-807-090000
  *StyleLine Designer for Microsoft Publisher
  : s/n: 28579-087-0113621
  *Stylus Lingvo Office for Windows
  : s/n: LSSL-000084-10034
  *Super 7 Utilities 2.0 (mac)
  : 129300096
  *Super ATM 3.5-3.6 (mac)
  : GHB100R3100136-472
  *Super Dir
  : name: Pr0metheus s/n: 31024-225113-003
  *Super Grades v95a for Win95
  : s/n: 1-051-604
  *Super Pasofami SNES 1.2e
  : Name: tHATDUDEReg: NOKAMIKO
  *Super Queue v3.1 for Windows
  : s/n: 798-310-00120
  *Superbase '95 v3.0 for Windows
  : 302010051293 or 353010020336
  *Superbase for Windows
  : 152010015966
  *SuperBase v2.0 for Windows
  : s/n: 152010055593
  *SuperBase v3.0 for Windows
  : s/n: 302010051293 or s/n: 353010020336
  *SuperBase v4.0 for Windows 95
  : s/n: 302010051293 or s/n: 152010015966
  *SuperBridge 2.0 (mac)
  : S370302000
  *SuperCharts v2.1g for Windows
  : s/n: OPQH93AG1YL3U4L
  *SuperFax v5.0 for Windows
  : s/n: 110957 or s/n: 894139 or s/n: 904048
  *SuperFax v5.1 for Windows
  : s/n: 051212453
  *SuperJam v1.0 for Windows
  : s/n: 26310A-000267
  *SuperNews v5.0
  : sysop: Nobody bbs: Nowhere BBS reg.code: 0000 s/n: 90A2132205
  *SuperNews v5.0 (2)
  : sysop: Sysop bbs: BBS reg.code: 0000 s/n: 1AB1001999
  *SuperNews v5.0 (3)
  : sysop: DaRKMaN of TPiNC bbs: OrganiZed Chaos Board reg.code: 0000 s/n: 2F2A626029
  *SuperNews v5.0 (4)
  : sysop: Everybody bbs: BBS reg.code: 0000 s/n: 2AB2002999
  *SuperNews v5.0 (5)
  : sysop:bbs:reg.code: 0000 s/n: 16A1012A00
  *Superoffice v2.50c (2) 1/2
  : 5 users: you must specify 5 users company name: does not matter
  *Superoffice v2.50c (2) 2/2
  : l/n: 4238291206 s/n: 1022500019
  *SuperOffice v3.03 for Win95
  : s/n: 1030009953
  *Superprint v3.10
  : 300-300-1234 or 400-310-00793 or 686-310-11744
  *SuperPrint v3.10 for Windows
  : s/n: 300-300-12345 or s/n: 400-310-00793 or s/n: 686-310-11744
  *SuperPrint v4.0 for Windows/95/NT
  : s/n: 400-400-xxxxx or s/n: 400-400-00642
  *SuperSonic v1.61 for Windows
  : s/n: 100354012
  *SuperVoice Pro v1.0 for Windows 95
  : s/n: 96002429
  *SuperVoice v2.0 for Windows
  : s/n: 000727837
  *SuperVoice v2.0a for Windows
  : s/n: 001504
  *SuperVoice v2.0b for Windows
  : s/n: 002846
  *SuperVoice v2.0d for Windows
  : s/n: 00430934
  *SuperVoice v2.2 for Windows(95)
  : s/n: 220006165 or s/n: 226104062
  *Superzip v2.80
  : name: registered s/n: SZ-B898294F
  *Support Magic
  : s/n: 0R10000867
  *SureTrack Project Manager
  : s/n: 73013286 or s/n: 73013287 or s/n: 73013289
  *Surf Bot v2.0 for Windows
  : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: hyueutgaxvcazhldim or name: TeLLeRBoP s/n: hvvwykbdj
  *Surf Bot v2.0 for Windows (2)
  : name: Me! s/n: ave or name: You! s/n: mfkf
  *Surf Bot v2.0 for Windows (3)
  : name: 2U! s/n: zfe or name: 4U! s/n: bfe
  *Surf Bot v2.0 for Windows (4)
  : name: SoMeBoDy! s/n: gfwvpndno or name: NoBoDy! s/n: bflfrxu
  *Surf Bot v2.0 for Windows (5)
  : name: Xxx! s/n: lonf or name: ED!SON s/n: soedcg
  *Surf Bot v2.00
  : name:CracK Da WareZ s/n:qiqtymdpndckqa
  *SurfBot v2.0
  : Name: tHATDUDEReg: nskerndn
  *SurfWatch 1.2V (mac)
  : 1SW52216449
  *Swagman v1.18
  : name: Registered s/n: 10380
  *Swami
  : User Name: TMDTRs/n: 0DC0489F0RUQPY53T5T8
  *Swami (2)
  : User Name: Arnold Hansen Serial Number: 0JC1VKMFT1941ABAT6MV
  *Swap Monitor +v1.40 for OS/2
  : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 397962472 or name: TeLLeRBoP s/n: 4193159396
  *Swap Monitor +v1.40 for OS/2 (2)
  : name: Me! s/n: 1594166926 or name: You! s/n: 3545640335
  *Swap Monitor +v1.40 for OS/2 (3)
  : name: 2U! s/n: 628588295 or name: 4U! s/n: 2262049903
  *Swap Monitor +v1.40 for OS/2 (4)
  : name: SoMeBoDy! s/n: 4242291132 or name: NoBoDy! s/n: 1608937255
  *Swap Monitor +v1.40 for OS/2 (5)
  : name: Xxx! s/n: 1992296960 or name: Dark Wing s/n: 4244419733
  *Swap Monitor v1.40 for OS/2
  : name: The GuaRDiaN aNGeLs/n: 397962472
  *Swoop 1.0 (mac)
  : name:SPC Copies/99 code:FEDLIIJP
  *Synchronizer v2.0
  : name: Registered s/n: a5b3acb0bf0a
  *Synchronizer v2.03
  : name: Registered s/n: 4633.9524.54
  *SyStem Commander v1.28
  : s/n: Y302121-GJRM
  *SyStem Commander v2.11
  : s/n: SC307548-PXJP
  *SyStem Commander v2.14
  : s/n: SC308867-EPEX
  *SyStem Commander v2.24
  : s/n: SC202472-GAYP
  *SyStem Commander v2.26
  : s/n: SC207744-HREC
  *System Commander v2.28
  : s/n: SC220879-MPTP
  *System Commander v3.0
  : s/n: SC247115-KHFR
  *SyTos Plus +v1.42 for Dos
  : s/n: SPED-142SYD2-A14
  *SyTos Plus v1.10 for Windows
  : s/n: SPEW-110SYB-A14
  *SyTos Premium Backup and Disaster Recovery for OS/2
  : s/n: HV7239 or s/n: PREO-210IMA4


  *Tab-It v1.xx
  : Name: tHATDUDE!Reg: EDEDEDED9B3-18ABD0AB849
  *TabIt 1.XX
  : name: (anything you like) code: EDEDEEDED9B3-18ABD0AB849
  *TagEm! v1.01
  : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: FQJ81YC290K2 or name: TeLLeRBoP s/n: FQJ85C98BLGA
  *TagEm! v1.01 (2)
  : name: You! s/n: FQJ8DPG9G77K or name: Me! s/n: FQJ81XC4TK1B
  *TagEm! v1.01 (3)
  : name: SoMeBoDy! s/n: FQJ814E091JY or name: NoBoDy! s/n: FQJ844UF8PK3
  *TagEm! v1.01 (4)
  : name: Huh?! s/n: FQJ89NLBJP53 or name: Xxx! s/n: FQJ8DP0AQJ3E
  *TagEm! v1.01 (5)
  : name: 2U! s/n: FQJ84EU3GL7A or name: 4U! s/n: FQJ84DU5GJ7E
  *Take 32 by Hollywood Fx Windows95/NT
  : s/n: TKW-0906143
  *Take Command
  : s/n: 3OO711 code: 8C7XFRNQ
  *TalkShow
  : s/n: A15092-220011-1301660
  *Tally Systems NetCensus v2.51
  : s/n: NW-006393
  *Tango PCB
  : s/n disk 1: PP222X1 s/n disk 2: PP222X2 s/n disk 3:S140X1 s/n disk 4: S140X2 s/n disk
  *TapeDisk +v6.5.4 for Dos and Windows
  : s/n: 149799042597
  *TapeDisk v6.2.2
  : s/n: 331972912963
  *Task Locker v3.0 for Win95
  : Single system s/n:6543545735465657712 Site licence s/n:8765468413464354654
  *TaskBar +v2.62 for OS/2
  : name: The_GuaRDiaN_aNGeL s/n: 1198978212 or name: TeLLeRBoP s/n: 1148274678
  *TaskBar +v2.62 for OS/2 (2)
  : name: You! s/n: 561344346 or name: Me! s/n: 2188622
  *TaskBar +v2.62 for OS/2 (3)
  : name: Xxx! s/n: 561543257 or name: NoBoDy! s/n: 1868818579
  *TaskBar +v2.62 for OS/2 (4)
  : name: SoMeBoDy! s/n: 560865609 or name: 2U! s/n: 2184499
  *TaskBar +v2.62 for OS/2 (5)
  : name: 4U! s/n: 2184501 or name: Huh?! s/n: 557793088
  *TaskBar +v2.62 for OS/2 (6)
  : name: DoH Enterprises s/n: 274549905
  *TaskBar v2.62 for OS/2
  : name: The_GuaRDiaN_aNGeLs/n: 1198978212
  *TBAV vX.x-6.38
  : name:WareZoHolicSserie:F786FD6C
  *TBBS v1.2 (The Bread Board System)
  : s/n: 2310267
  *TBBS v2.2m (The Bread Board System)
  : s/n: 2252589
  *TC Director/32
  : name: Registered s/n: 172962085100
  *TCP Connect II 2.0
  : DRJLT 8500
  *TechMedia MultiMedia Suite v3.18
  : Reg Info: tricia
  *TeleForm v3.0.14 for Windows
  : s/n: 90085
  *TeleMagic MU (mac)
  : 10 Logon: Mac Pasword: Master
  *TeleMate +v4.20 for Dos
  : (Type TM /R) s/n: TM220000192 name: The GuaRDiaN aNGeL or s/n: TM220000195 name: TeLLeRB
  *TeleMate +v4.20 for Dos (2)
  : s/n: TM220000829 name: SoMeBoDy! or s/n: TM220000600 name: Xxx!
  *TeleMate +v4.20 for Dos (3)
  : s/n: TM220000965 name: You! or s/n: TM220000703 name: Me!
  *TeleMate +v4.20 for Dos (4)
  : s/n: TM220000049 name: Nobody! or s/n: TM220000365 name: Huh??!
  *TeleMate +v4.20 for Dos (5)
  : s/n: TM220000683 name: 2U! or s/n: TM220000395 name: 4U!
  *TeleMate v1.0 or v1.1 for Windows(95)
  : name: TwinHead [TWH/UCF] s/n: TWH-561-UCF-294
  *Telemate v4.12
  : name: Batman s/n: TM00F1C0335 or name: --- s/n: TM00F1C0235
  *Telemate v4.12 (02)
  : name: XXX s/n: TM00F1C0960 or name: Huh? s/n: TM00F1C0929
  *Telemate v4.12 (03)
  : name: You s/n: TM00F1C0953 or name: *** s/n: TM00F1C0286
  *Telemate v4.12 (04)
  : name:Me s/n: TM00F1C0155 or name: Who? s/n: TM00F1C0992
  *Telemate v4.12 (05)
  : name: Nobody s/n: TM00F1C0129 or name: Somebody s/n: TM00F1C0049
  *Telemate v4.20
  : name: Batman s/n: TM220000791 or name: --- s/n: TM220000975
  *Telemate v4.20 (02)
  : name: XXX s/n: TM220000600 or name: Huh? s/n: TM220000365
  *Telemate v4.20 (03)
  : name: You s/n: TM220000965 or name: *** s/n: TM220000910
  *Telemate v4.20 (04)
  : name: Me s/n: TM220000703 or name: Who? s/n: TM220000260
  *Telemate v4.20 (05)
  : name: Nobody s/n: TM220000049 or name: Somebody s/n: TM220000829
  *TeleMate v4.20 for Dos (Type TM /R)
  : s/n: TM220000192name: The GuaRDiaN aNGeL
  *Teleport Pro 1.05
  : Name: tHATDUDEReg: 1559952781
  *Teleport PRO v1.04.5
  : name: Registered s/n: 1105259930
  *Teles Online for Windows
  : s/n: 900W657702504540
  *Teles.Com v2.72
  : s/n: 9302 6618 2159 1171
  *Telix +v3.50 for Dos
  : s/n: A1019106-29855 or s/n: A1043340-38984
  *Telix for DOS, Version 3.51
  : s/n: A1019106-29855 or s/n: A1058771-37419
  *Telix v1.01d for Windows
  : s/n: W1902608-63795 or s/n: W1902775-00945 or (German) s/n: W1251600-65005
  *Telix v1.15a for Windows (95)
  : install s/n: W1902608-63794 disk s/n: W1909311-55066
  *Telix v3.22
  : s/n: A1058771-37419 orA1043340-38984
  *Telix v3.51 for Dos
  : A1019106-29855
  *Tempo EZ 1.2a (mac)
  : TEZ0104104078
  *Terrain Flight ScreenSaver v1.02a for Windows
  : s/n: 459-110-001 name: TwinHead [TWH/uCF]
  *Terrazzo (mac)
  : 600700000000
  *TextBridge 2.0.2 (mac)
  : PN/31-07995-00 SN/9404TM01068
  *TextBridge Pro96
  : s/n: 9603BE10151
  *TextureMaker 1.0 (mac)
  : 56-1000-202888264
  *TextureScape 1.5 (mac)
  : 27-9003-6624
  *TGV MultiNet v1.1 for Windows
  : s/n: 0-UC10-V301-D806-HSRR-NR9S-WER0
  *The Draw v4.62
  : s/n: A460-004945
  *The Draw v4.62 (2)
  : A460-004945
  *The Drums Pro v2.0 for Win95
  : name: Misha adress: [UCF] s/n: 23912804
  *The Final Windows 95 Uninstaller v3.0
  : s/n: 12038994
  *The Flinstone cuckoo clock for Windows
  : 90500100-00***(* = any number)
  *The Flintstone Cuckoo Clock for Windows
  : s/n: 90500100-00???
  *The FlintStone Screen Saver for Windows
  : s/n: 5101-0989-5756
  *The international OCR
  : A46IW331561710
  *The Jammer SongMaker
  : s/n: JWS11413
  *The Last Resort
  : s/n: 0821-1996-Ag2C
  *The LastByte Memory Manager v2.50
  : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: CF5AD7D9 or name: TeLLeRBoP s/n: 0CF2322A
  *The LastByte Memory Manager v2.50 (2)
  : name: You! s/n: 38E6A2C7 or name: Me! s/n: 9F0BF89C
  *The LastByte Memory Manager v2.50 (3)
  : name: Xxx! s/n: DDD41142 or name: Huh??! s/n: 23A2CE39
  *The LastByte Memory Manager v2.50 (4)
  : name: SoMeBoDy! s/n: F0A8EDD2 or name: NoBoDy! s/n: 1CAB13BD
  *The LastByte Memory Manager v2.50 (5)
  : name: 2U! s/n: C4B526B3 or name: 4U! s/n: F563FC9C
  *The Lock97
  : Reg Name: Charles Utah FarleyReg Num: 6-21-3-11-32-15-15-6
  *The Mayor BBS v6.25
  : s/n: NWGEEGD9J
  *The Mission Builder v1.21
  : name: ED!SON '96 reg code: 52585843 user #: 1
  *The Palace 1.01 (mac)
  : LV3M-GRTN-XNG7E
  *The Reader +v4.05
  : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: AAA AUARDIAN ANGEL or name: TeLLeRBoP s/n: AAAJERBOP
  *The Reader +v4.05 (2)
  : name: You! s/n: ACU! or name: Meeeeee! s/n: AAAAAAA!
  *The Reader +v4.05 (3)
  : name: Nobody! s/n: AAAGDY! or name: Somebody! s/n: AAIEBODY!
  *The Reader +v4.05 (4)
  : name: Xxx! s/n: AKX! or name: Vraagteken s/n: ACAAGTEKEN
  *The Reader +v4.05 (5)
  : name: ToYou! s/n: AAVOU! or name: ForYou! s/n: AAAYou!
  *The Reader v3.0
  : name/Minekey/AAAB
  *The Reader v4.01
  : name: Batmankey: AAAAAJ or name: Joker key: AAABR or name: Nope key: AAGE
  *The Reader v4.01(2)
  : name: XXX key: AKX or name: Yours key: ACURS or name: Who? key: AAH?
  *The Reader v4.01(3)
  : name: You key: ACU or name: Mine key: AAAB
  *The Reader v4.01(4)
  : name: Nobody key: AAAGDY or name: Somebodykey: AAIEBODY
  *The SemWare Editor Prerelease
  : s/n: 3001005027
  *The Time Organizer v2.0
  : s/n: TMO-A011043-45
  *The TroubleShooter v3.51
  : s/n: 570166
  *Theorist 1.51 (mac)
  : T-111-003367
  *Think Ahead+ 3.0.1 (mac)
  : RK#2103171921
  *Think Pascal (mac)
  : 050000 65500 01064 66514
  *Thumbs Plus
  : name: MicroStaruser code:E87524F5
  *Thumbs Plus 2.0 E
  : name:Kermu! s/n:7141f9d5
  *Thumbs Plus v2.0
  : name: Kermu! s/n: 7174F9D5 or name: Micro Star s/n: E87524F5
  *Thumbs Plus v2.1a for Windows(95)
  : name:s/n: 00003902
  *ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (02) 1/2
  : name: TeLLeRBoP
  *ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (02) 2/2
  : s/n 1: f584836d s/n 2: df042565 s/n 3: 6280cc80 s/n 4: 8da3d596 s/n 5: 09ffffae
  *ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (03) 1/2
  : name: Me!
  *ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (03) 2/2
  : s/n 1: c958af40 s/n 2: c9d8f939 s/n 3: 3654a054 s/n 4: 6177a96a s/n 5: d3ffffa5
  *ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (04) 1/2
  : name: You!
  *ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (04) 2/2
  : s/n 1: 29b8cf34 s/n 2: f9385999 s/n 3: 96b400b4 s/n 4: c1d709ca s/n 5: 5effff7d
  *ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (05) 1/2
  : name: 2U!
  *ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (05) 2/2
  : s/n 1: 8c1b68e2 s/n 2: 2b9bbcfc s/n 3: f9176317 s/n 4: 243a6c2d s/n 5: a8ffffab
  *ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (06) 1/2
  : name: 4U!
  *ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (06) 2/2
  : s/n 1: 0b9ae97b s/n 2: ea1a3b7b s/n 3: 7896e296 s/n 4: a3b9ebac s/n 5: aaffff54
  *ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (07) 1/2
  : name: SoMeBoDy!
  *ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (07) 2/2
  : s/n 1: 25b4d33a s/n 2: f7345595 s/n 3: 92b0fcb0 s/n 4: bdd305c6 s/n 5: 03ffffbc
  *ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (08) 1/2
  : name: NoBoDy!
  *ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (08) 2/2
  : s/n 1: 7a097ef0 s/n 2: 2289aaea s/n 3: e7055105 s/n 4: 12285a1b s/n 5: 4cffffa4
  *ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (09) 1/2
  : name: The Free Debugger
  *ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (09) 2/2
  : s/n 1: b44340ac s/n 2:fc3e424 s/n 3: 213f8b3f s/n 4: 4c629455 s/n 5: 08fffff2
  *ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (10) 1/2
  : name: Frans Veldman
  *ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (10) 2/2
  : s/n 1: 27b6cd2d s/n 2: f8365797 s/n 3: 94b2feb2 s/n 4: bfd507c8 s/n 5: e1ffffdd
  *ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 1/2
  : (Run TBKEY.exe) name: The GuaRDiaN aNGeL
  *ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 2/2
  : s/n 1: 68f70cf8 s/n 2: 197798d8 s/n 3: d5f33ff3 s/n 4: 00164809 s/n 5: d3ffffae
  *Thunderbyte v7.x for Windows 95/DOS
  : reg.id: Thunderbytelic.type: Special registration key code 1: 5EED1AF6 key code 2-4: 9
  *Thunderbyte v7.x for Windows 95/DOS(2)
  : reg.id: Public Copylic.type: Special registration key code 1: 8615729A key code 2-4: 9
  *Thundertools
  : name: Registered s/n: Registered30
  *Tie Mission Builder
  : name: ED!SON '96 s/n: 52585843 user no: 1
  *Tiler v1.4.0
  : s/n: 0201/10020P8
  *Tiles 1.0 (mac)
  : 100369
  *Timbuktu / Remote v1.01
  : 3120741165 or 4140343176 or 8153781543 or 9102165376
  *Timbuktu 5.0.x (mac)
  : 283-961-742-350
  *Timbuktu Pro 1.0.7 (mac)
  : 509-464-736-249
  *Timbuktu v1.1 for DOS and Windows
  : s/n: 3130078-33EC
  *Timbuktu v3.1
  : s/n: 067-591-117-475 or s/n: 067-358-023-312 or s/n: 067-174-563-045
  *Timbuktu v3.1 (2)
  : s/n: 067-597-854-241 or s/n: 067-598-447-877 or s/n: 067-393-760-509
  *Timbuktu v3.1 (3)
  : s/n: 067-086-572-435 or s/n: 067-488-972-118 or s/n: 067-295-045-299
  *Timbuktu v3.1 (4)
  : s/n: 067-288-614-997 or s/n: 067-586-461-043
  *Time Organizer 2.0
  : s/n: TMO-A011043-45
  *Time Slips DeLuxe v6.0 for Windows
  : s/n: 61000417 author s/n: RP019097
  *Time Slips v3.0
  : s/n: 1230 or s/n: 702060 or s/n: 80718162
  *Time Slips v5.0 for Windows
  : s/n: 5.10190000638
  *Time Wizard 95 v1.0
  : Name: tHATDUDEReg: TIM3138
  *Time's Up v1.02 for Windows(95)
  : s/n: 1 02 -0003045
  *Timeslips III 2.1 (mac)
  : 1230 702060 80718162 80732101
  *TimesTwo 1.0 (mac)
  : 22U3U1/65U6581
  *TkTerm v0.15
  : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 2QMU031 or name: TeLLeRBoP s/n: G4SO6U0
  *TkTerm v0.15 (2)
  : name: You! s/n: 7MACTT3 or name: Me! s/n: IH32U11
  *TkTerm v0.15 (3)
  : name: NoBoDy! s/n: AFAOIF2 or name: SoMeBoDy! s/n: 967SHM0
  *TkTerm v0.15 (4)
  : name: POTATO s/n: 39EJJN3 or name: 2U! s/n: 21F4RG0
  *TkTerm v0.15 (5)
  : name: 4U! s/n: FSVGCE3 or name: Xxx! s/n: VJKDPF3
  *TKterm v0.15 (6)
  : name: --- s/n: FH3QTK1 or name: Huh? s/n: TTIB581 or name: *** s/n: N1OJPM1
  *TKterm v0.15 (7)
  : name: XXX s/n: 501D673 or name: Who? s/n: SH9IRM3 or name: Somebody s/n: NO8ME00
  *TKterm v0.15 (Cool
  : name: You s/n: 97JVFR3 or name: Nobody s/n: I32KHA2 or name: Me s/n: GCII233
  *Toast CD-ROM Pro 2.5.7 (mac)
  : 0.83B666
  *Toolbook v3.0
  : 0740-002321
  *TopDown Flowcharter v4.1
  : s/n: TDWR59635
  *TopProducer v5.0 for Windows
  : s/n: IS3H-081794-CAE0019264
  *Tops 2.1 (mac)
  : 0247718M21
  *Total Access Analyzer v2.02c for MS Access
  : s/n: ST66162722
  *Total Access Speller "Single user" for MS Access
  : s/n: ST42204733
  *Total Access Statistics v1.0a for MS Access
  : s/n: ST77008244
  *Totally Twisted Screensaver for Win
  : BII-00670-6681
  *TracTor Pull Nationals v1.2
  : edit TRAC12.keyTo get the name only put all that comes after line #1 in Trac12.key.
  *TracTor Pull Nationals v1.2 (2)
  : name: The GuaRDiaN aNGeL line #1: DRO QEKBNSKX KXQOV or name: YOU line #1: IYE
  *TracTor Pull Nationals v1.2 (3)
  : name: TeLLeRBoP line #1: DOVVOBLYZ or name: Mes/n: M4FE\C^JDH
  *TracTor Pull Nationals v1.2 (4)
  : name: Me line #1: WO or name: NoBoDy line #1: XYLYNI
  *TracTor Pull Nationals v1.2 (5)
  : name: SoMeBoDy line 1#: CYWOLYNI or name: SKYWALKER line #1: CUIGKVUOB
  *Tradewars 2002 v2.0
  : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: FAFVE9M7NO or name: TeLLeRBoP s/n: >AK31HOGMI
  *Tradewars 2002 v2.0 (2)
  : name: 4U! s/n: 8T[QKCPDOJ or name: Xxx! s/n: @PXD44PGRE
  *Tradewars 2002 v2.0 (3)
  : name: 2U! s/n: 65]3?E<BC] or name: You! s/n: 1T:IHQ18LC
  *Tradewars 2002 v2.0 (4)
  : name: Me! s/n: VP6@RD7RC
  *Tradewars 2002 v2.0 (5)
  : name: SoMeBoDy! s/n:
  *Tradewars 2002 v2.0 (6)
  : name: --- s/n: =CUDULSZ6> or name: Huh? s/n: ]: or name: *** s/n: ^\\QT:T71NB
  *Tradewars 2002 v2.0 (7)
  : name: XXX s/n: =>6TCBCQT^ or name: Somebodys/n: :@HKHX41F4
  *Tradewars 2002 v2.0 (Cool
  : name: You s/n: ]C\\:AA9:WS or name: Nobody s/n: OPM6N5W3D3 or name: Me s/n: M4FE\\C^JDH
  *TranScan AntiVirus
  : s/n: 453943
  *TranScan v5.09
  : s/n: 7E-08A7-81
  *Transfer 95 v3.30
  : name: ED!SON '96 code: 9D1182B2Q9E61C32F
  *TransFer95 v2.10 for Win95
  : name: DjPaul [uCF] s/n: C34ABF51
  *Translator (mac)
  : 100410000000
  *TransX 95 v3.48
  : Name: tHATDUDEReg: A8DF9D5EQ392547F1
  *TransX v3.48
  : name: Registered s/n: E3F7BE90QF5438207
  *TraScan v5.x
  : 7E-08A7-81
  *TrashTool v2.0 for Windows 95
  : s/n: 13692648 name: tHE riDDLER 1996! [uCF]
  *TrashTool v2.0 for Windows 95 (2)
  : s/n: 03692649 name: tHE riDDLER 1996! [uCF]
  *TrashTool v2.0 for Windows 95 (3)
  : s/n: 33692646 name: tHE riDDLER 1996! [uCF]
  *Trashtool v2.0 Win
  : name: tHE riDDLER 1996! [uCF]s/n: 13692648
  *Tray-Commander95 1.0
  : name: TKC/PC '96code: 195097926
  *TrayDay v4.3 for Windows 95
  : name: Lost Soulregistration code: 70346248
  *TreBoffer v1.0
  : s/n: 622 p/w: Password
  *Tree Painter 3.0 (mac)
  : 232607
  *TriD00D - LockOut System for TriBBS Board
  : s/n: 38G5791C
  *Trio Datafax Lite v1.50 for Dos
  : s/n: DC 0229049
  *Trio Datafax Lite v4.1c for Windows
  : s/n: CW 0192021
  *Trip Maker Road Atlas for Windows
  : s/n: TMD 100 100 10782
  *Tristan (mac)
  : 11300000000
  *Tron v1.06
  : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: ST+44723 or name: TeLLeRBoP s/n: ST+44457
  *Tron v1.06 (2)
  : name: NoBoDy! s/n: ST+44332 or name: SoMeBoDy! s/n: ST+44419
  *Tron v1.06 (3)
  : name: You! s/n: ST+44222 or name: Me! s/n: ST+44147
  *Tron v1.06 (4)
  : name: Xxx! s/n: ST+44233 or name: Huh??! s/n: ST+44189
  *Troubleshooter v3.51
  : s/n: 570166
  *True Effects for Windows
  : s/n: TTD10-0A9G-214CLQ
  *True Forms 2.0
  : s/n: TDA2008000217
  *True Type Effects
  : TEW31-13A2B-01F0KV
  *Truespace
  : 310001025357
  *TrueSpace /SE v1.0 for Windows/95/NT
  : s/n: 3 10 001 101852
  *TrueSpace Animation v1.x by Caligari for Windows
  : s/n: 310001026188 or s/n: 310001027601
  *TrueSpace v1.0a by Caligari for Windows
  : s/n: 310015026604 or s/n: 310015028762 or s/n: 310015032904 or s/n: 310015064128
  *TrueSpace v2.0
  : 3 20 004 0030567 or s/n: 3 10 001 101852
  *TrueSpace v2.0 by Caligari for Windows
  : s/n: 310015032904 or s/n: 320030032193 or s/n: 310015064128
  *TrueSpace v2.0 by Caligari for Windows (2)
  : s/n: 310001026188 or s/n: 310001025357
  *TrueType Effects
  : s/n: TEW31-13A2B-01F0KV
  *Trumpet v2.1x
  : Name: ****reg # 4A7C3285
  *Trumpet winsock 2.1f
  : Name: james bondreg # 24551570
  *TrumPet WinSocket v2.0? for Windows
  : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 280F7154 or name: TeLLeRBoP s/n: E84B0405
  *TrumPet WinSocket v2.0? for Windows (2)
  : name: You! s/n: 266296B7 or name: Me! s/n: 0C46E007
  *TrumPet WinSocket v2.0? for Windows (3)
  : name: SoMeBoDy! s/n: D79566B9 or name: NoBoDy! s/n: EEAE0CA8
  *TrumPet WinSocket v2.0? for Windows (4)
  : name: Xxx! s/n: 488C8C78 or name: Huh?! s/n: DE9FE23B
  *TrumPet WinSocket v2.0? for Windows (5)
  : name: 2U! s/n: 5AE4498E or name: 4U! s/n: C29CFAC4
  *Trumpet Winsocket v2.0x for Windows
  : name: The GuaRDiaN aNGeLs/n:280F7154
  *TrumPet WinSocket v2.1 Rev.f for Windows
  : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: A5B80F5A or name: TeLLeRBoP s/n: 8617F67B
  *TrumPet WinSocket v2.1 Rev.f for Windows (2)
  : name: You! s/n: 5B3E2CFD or name: Me! s/n: F40FF81D
  *TrumPet WinSocket v2.1 Rev.f for Windows (3)
  : name: SoMeBoDy! s/n: 7562592F or name: NoBoDy! s/n: 06B525FE
  *TrumPet WinSocket v2.1 Rev.f for Windows (4)
  : name: Xxx! s/n: 7D6823BE or name: Huh?! s/n: 137B7981
  *TrumPet WinSocket v2.1 Rev.f for Windows (5)
  : name: 2U! s/n: 42AD61A4 or name: 4U! s/n: AA6612DA
  *Trumpet WinSocket v3.0 32bit
  : name: Nemesis '96s/n: E63D7D38
  *Tun Plus
  : S/N 180020350008663
  *TurboCAD Designer v2.03 for Windows
  : s/n: 03-TC1175WD
  *TurboCAD v2.03
  : s/n: MBW400R1109394-244
  *TurboCD 1.1.7 (mac)
  : 916A885B
  *TurboCom/2 v2.02
  : s/n: 102454202
  *TurboFast Professional v4.2D
  : s/n: 23-HH845 or s/n: 23-HH971
  *TVPaint v3.6
  : s/n: RIJU-350F-3049
  *TwinBridge v3.3 for Windows
  : s/n: TBCWSYS9409U-109307
  *TwinBridge v4.0 for Windows(95)
  : s/n: 872277995088-116829 or s/n: 872277995088-117801
  *TwinBridge v4.0 for Windows(95) (2)
  : s/n: 872277995088-116712 or s/n: 872277995088-117046
  *TypeCaster 1.0fc2 (mac)
  : 100100310040
  *Typestry 2.5 (mac)
  : 1379000784
  *Typestry v?.? for Windows
  : 38321 or 55486
  *Typestry v1.1 for Windows
  : s/n: 0478821383 or s/n: 4144650235
  *Typestry v2.0 from Pixar for Windows
  : s/n: 3832155486
  *Typestry v2.03 from Pixar for Windows(95)
  : s/n: 0821411441
  *TypeTamer 1.0.6c1379000784 (mac)
  : A13AJ8J29F  ©Copyright Verelini.forumsmusic & Since 2008

  █║▌│ █║▌ ║││█║█║


  Ö A&????

  __KaLiTeLi PaYLaŞıMıN TeK AdReSi__

  www.verelini.forumsmusic.com

  ©Copyright Verelini.forumsmusic & Since 2008

  █║▌│ █║▌ ║││█║█║

   Forum Saati Paz Haz. 24 2018, 20:32